تاریخ شروع

00:00

شنبه - 1402/04/17

تاریخ پایان

00:00

یکشنبه - 1402/04/18

آدرس

محل بارمان کنکور