توضیحات دپارتمان ریاضی

دپارتمان ریاضی شامل دروس ریاضیات، فیزیک، شیمی و دروس عمومی در تمامی پایه‌ها است.

اساتید دپارتمان ریاضی